این آتش ، من است

که گرداگرد توست

پیامبر ِ من !!!

ابراهیم باش

تا به معجزتی


گل سرخت باشم ... ( جوجوگانه / گل سرخ )