چشمهای تو

این نجیب زادهای اهورایی که همیشه دری از خوشبختی برویم گشوده دارند

همه زندگی من در نگاه پاک تو ؛ پاک می شود .

اگر روزی این نگاه ...

نه کابوس دیگر تمام شد

من با تو بال و پر گرفتم

بومی آبادی تو هستم

چگونه در کنارت پر پر نزنم

فرشته ات خواهم ماند.