دلم میخواد

دستهام رو از هم باز کنم و بگم

" چیزی نگو فقط بیا بغــــــــــــلم "

و خودم محکم خودم را در آغوش بگیرم

انگار نه انگار که نیستی

که جایت چقدر خالیست ...