دلم

برای خودم میسوزد

برای تو تنگ می شود

از دنیا می گیرد

از بس غصه دار می شود می ترکد

از بس غریب می شود می شکند

 

اما سنگ ؛ سنگ ، سنگ نمی شود

 

نه دیگه این واسه من دل نمـ ....

 

 

 

 


 

وسیع شدم ... اونقدری که سر و تهم رو نشناسم

سرم بکوبم به طاق و ته دلم خالی نشه از نبودن عزیزی که هیچ وقت نبود و بود ...

 

و حالا نیست