آدم ها تمام نمی شوند !

آدم ها نیمه شب ،

با همه آنچه در پس ذهن تو ، برایت باقی گذاشته اند ،

به تو هجوم می آورند !