تو خوبی
مثه ناصر
توی سکانس آخر ِ فیلم فارسیا
که آب توبه میریزه رو سرِ دختره و .................


کات !!!!!!!


ببخشید عزیزم !
اما من هنوز پاکدامنم ...

 


  • 90/10/7 18:28