لبهایم را
برای بوسه ی خداحافظی
آماده کرده ام
خداحافظی هم نکنی
بوس که می دهی ؟؟؟

 

 


نه خدافظی کردیم نه بوس گرفتیم تیرمون به سنگ خورد زباننیشخند

 

  • 90/10/3 18:44