پاییز با بوی هواش
با بارونش
با برگای زرد چنار گوشه ی خیابونش


خوشبختی یعنی پاییز
پاییز یعنی مهر
مهر یعنی
من ....

 


  • 90/06/31 06:47