هردو مسافر بودیم
اما
قرار شد برای هم بمانیم
حالا من رفته ام
ولی
دلم هر لحظه از روزی که تو هم بخواهی بروی
می لرزد ...


  • 90/06/17 18:58