من خودم را
یک جایی همین نزدیکی ها جا گذاشتم
یک جایی که انگار آخر دنیا بود
و بیخود راه افتادم
تا هرکسی به من رسید
فقط بخاطرم بیاورد

بخاطر شعرهایی که می نوشتم
بخاطر لبخند هایی که می زدم
بخاطر تمــــــــام مهرم

حالا مردم با خاطره های من زندگی میکنند
و بخاطره هایم سلام میکنند

و هیچ کس
خاطرش نیست
که دیگر نیستم

                              که من یک جایی در آخر دنیا جا ماندم ............................

 


19:02 1390/10/10