به سلامتی تو! یه دریا تکیلا!
به سلامتی تو! تمام ودکاها...
به سلامتی تو! طلای ویسکی ناب!
به سلامتی تو! گیلاس سرخ شراب!
سرگیجه های خوب به سلامتی تو!
یه کانتینر مشروب به سلامتی تو!
به سلامتی تو!
تویی که این جا نیستی!
تویی که حتا پشته،
این استکان ها نیستی!
به سلامتی تو! مستی زیر رگبار!
لکنت و ترانه... پا به پای گیتار!
به سلامتی تو! تلوتلو خوردن!
تمام دنیا رو از یاد خود بردن!
عرق سگی، آبجو، به سلامتی تو!
هق هق دور از تو، به سلامتی تو!
به سلامتی تو!
تویی که این جا نیستی!
تویی که برعکس من،
غمگین و تنها نیستی

 


دیوونه ی این ترانه ام ..........لبخند