لطفا سکوتم رو ترجمه نکنید

سکوت من نه قهره

نه بغض

نه جنگ

من

در مقابل کسی که دوست دارم

به احترام

فقط سکوت میکنم

من یادگرفتم

دوست بدارم

صبور باشم

سکوت کنم

 

 

راستی

لبخند زدن هم بلدم