جای تو در گوشه گوشه ی نگاهم

در قاب چشمانم

خالی ....

آغوش ها و بوسه ها بماند ...
                                                                                       
نمی دانی

نمی دانی

نمی دانی

که چــــــــــــــــــــقدر حرف مانده با چند ســـــــــــــلام و شب بخیر

که من هر شب در سینه ام چال میکنم و

بخواب می روم

آغوش ها و بوسه ها

بماند ....


حال روزم خوب نیست

اصلن بد نیستا

ولی خوب نیست ... یعنی ی جور خوبی بده یا یه جور بدی خوب ! نع خوب نیس

همون گزینه اول درس بووود

 

به مخاطب : توی لعنتی حتی دوس نداشتنت هم منو به شعر می کشه .. حتی دوس نداشتن و از تو گذشتنم قشنگه ... هر چیزی که به توی لعنتی مربوط میشه یه جور خوبی قشنگ میشه ... حتی اگه قشنگ هم نباشه !!!