با خاطره ی آخرین بوسه ها

با وسوسه ی " مرا در آغوش لعنتی ات بگیر "

با تو و تمام پرهیزکاری ات درگیرم

به بی تابی هام اعتراف نمی کنم

مثل دوست داشتنت که همیشه پنهانش میکنی

و باور میکنم این دروغ تکراری ِ

حرفات

چشمهات

دستهات

کلمه کلمه هایت ؛

 

یک دروغ چند کلمه ای ِ ساده ی همیشه گی

" هرگز مرا دوست نداشتی !!! "

 


 

مخاطب نوشت : اصن آدمی که دوس داشتنشو پنهان میکنه همون بیتر از حسودی بترکه !!!قهرنیشخند