در دست های امن

در آغوش امن

نباید مُرد

نباید سوخت

باید زندگی کرد

باید نفس کشید

 

مگر

دیگر

این روزها

کجای دنیا اینهمه امنیت یکجا نصیب کسی می شود ؟!!!