تا کِی به دلداری این زخم بی پرهیز

 

هی از سکوت و صبوری سخن می گویی

 

پرنده ی پرقیچی !