درحسرت پرستو شدن که ماندم

درخت شدم

 

 

نیشترم  می زنند

شهد شــــــــعر می گیرند ...