پرنده ی کوچیکی که توی جنگل

بجای اینکه پناه بگیره جیک جیک مستون سر میده

تاوان زیبایی هاش رو با مرگ پس میده !

 

 

  • 91/07/2 13:11