هوا اینجا که منم سرده

نه خوبم

نه بد


من صفر مطلقم ...

 

 

 


باید یه جایی باشه که آدم بره و فریاد بزنه :

دارم نقش بازی میکنم اینبار باورم نکنید لعنتیا ...

وگرنه یه عذابی هست مثه جذام میخوردت !