آن روزها

شوق آشنایی بود و دیدار

تا خـــــــوب بشناسی ام

 

این روزها

دلشوره 

نکند بشناسی ام ...