دلخوشی هایم اینقدر خیالی هستند

که نیاز به سوزن هم ندارن
مثه حباب 
با اشاره ی یک انگشت...
اما تا بخواهی 
سیاره ی تنهای هایم 
بـــــزرگ
تا بخواهی 
وسیـــــــع ....