روحِ من 

زنی پنجــــــاه ساله است 

که به یائسگی اش می اندیشد

 

مانند جسمی منقضی شده

که دست نخورده 

منتظر است یکی بیاید

دورش بیاندازد ...