این روزها

خبر تازه ای ندارم

جز همانی که بود

جان کندن ، محض ِ دل کندن

و هنوز

قلبم به گوشه ی بارانی ِ سیاهت چسبیده ...