من

نوازنده ی ساکت ِ

تک تک ِ تار موهای تواَم

هرچند میدانستم

این ساز کهنه

هزاران دست پیش از من

و پس از من نیز خواهد گشت

 

 

میدانستم ُ

می نواختم ...