واقعیت اینست

یک جمله ی کوتاه

 

 

پرنده ی عزیز ؛ تو برای سیاهی های این دنیا زیادی کوچکی