در ضیافت باشکوه ِتو

چقدر دست خالی ام

 

و عشق

با تمام وسعتش

هیچــگاه

کافی نبود ...