غمبار ترین حادثه ی زندگی من این ست

که تو هیچگاه

 دیگر

اتفاق نمی افتی