راستش را بخواهی

دیگر دوستت ندارم

دیگر

هیچ کس را دوست ندارم

اینروزها ، آدمها برای من

تنها خاطرات متحرکی هستند

از روزهایی که دوستشان داشته ام ...