شمع از سوختن نمی هراسد

باران از باریدن

من از خواستن ِ تو ...

 

و ماه پاره ای که در آسمان است ؛

برای خلوت شخصی ِ هیچ کسی آفریده نشده است ...

 

کاش مردم می فهمیدند ...