معامله ی بدی هم نبود

تو از من دلم را بردی

من از تو شعرهایم را

آبرو هم ماند برای مردمی که خوب می بَرند ...

 

آقای عزیز

لطفا قولنامه را بنویسید ...