مثلا فکرش را بکن

اگر از این زیباتر بودم ...

 

نه !

بی شک حسابی سرگرم سالن های شو لباس و عکسهای مدلینگ می شدم

 

بی خیال!

با همین چشمها هم میتوانم

بزرگترین تراژدی زندگی ات را بسازم ...