زمستــان آمــده اســت!
خستــه ام!
مــی خــوابــم!

بهــار کــه آمــد،
پیلــه ام را مــی شکــافــم
تــا بــا پــرهــای خیــس،
دوبــاره
عــاشقــت شــوم . . .
کیکاووس یاکیده

 

 


یعنی که هنـــــــوز هوایت از سرم نیوفتآده ... :)