به خوابم آمده بودند

گفتند

" همان مـــــردی که حرمش پناه کبوترآس

محرم صبوری ِ جوجه پرستوها هم هست "

به خانه اش رفتم

مهمان نواز و مهربان بود

حتی با من بی ایمان ...