سرما هیچ ربطی  به زمستان و برفش ندارد

سرما از درزهای پنجره هم نفوذ نمی کند

سرما

فقط

   از دل می آید

   از دلی که گرم نباشــد

      دلگرم که نباشـــــم ...