" زمستان خود را چگونه گذرانده اید ؟ "

 

   شرط می بندم

              تمــــــام پرنده هــــــــا


                                            به عشق " بهار "  ...