تا کمی نمک عاشقانه هایم را زیاد میکنم

کمیته حل بحران تشکیل میشود

هزار چشم از هزار توی دالونها

هزار سایه از هزار دیوار

گوش و چشم میشوند

سرک میکشند

پچ پچ پچ

می نشینم

ساکت

نگاه میکنم

میخندم

میبینی ؟

دیوانه ای با دوست داشتنت

چه جنونی به جان خلق می اندازد ...

و این منم ...