هیچگاه

به اندازه وقتی که نقش بازی میکنم

از خودم بدم نمی آید

 

و هیچگاه

به اندازه وقتی که مستم

عاشق خودم نیستم

 

و هیچگاه

به اندازه وقتی که دوست میدارم

به خودم نمی بالم ...