توی عصری که همه از عشق/بی عشق

مرده اند

من بی " تو " هر روز با عشق 

زندگی می کنم ...