چند قدم مانده تا بهار

من به تبلور پرندگی ام نزدیکم

جانِ دلم !

             آسمان نمی شوی ؟؟؟