حالا تو هرچقدر می خواهی بهانه بیار

اما

آسمانی که پرنده اش را در آغوش نمی گیرد

آبی نیست ...