بخاطرم نیاور

دوستم نداشته باش

انکارم کن !

من ولی هنوز

در دل نقاشی هایم

کوبیده بر دیوار خانه ت

نفس میکشم ....