یک گوشه ی ذهنت بنویس

" هیچ کس به اندازه این زن مرا دوست نداشت ... "

و روزهای تنهایی بدان بی اندیش ...