به جنون آغشته ست

زنی که بجای بستر

سرودن را برمی گزیند

در کنار مردی که دیوانه وار دوستش دارد...