شعرهایم را که می خوانند

از نگاه کسانی که تو را نمی شناسند

شاعره ی لطیفی هستمُُ

از نگاه کسانی که میشناسنت

یک احمق !!!