بی شادباش ِتو

متولد نمی شوم

روز ِ تولدم ...

اما تو

شاد  باش !!!