5djuc3.jpg 

 

 

 

 

دل من شعر

دل من شور میخواهد

دل من نور میخواهد

دل من واژه ای تازه

دل من یک سبد انگور میخواهد

دل من ناز میخواهد

دلم پرواز میخواهد

دل من  ساز میخواهد

دلم آواز میخواهد

دلم امشب ز زندانش رها گشته

دل من مستی و اعجاز می خواهد

دل من امشب از هرچه اسیرش بود

دل من هرچه زخمش زد

بدور افکند

دل من یک دل دمساز میخواهد

 

 

 

و من امشب

دلم را مادرانه در بغل گیرم

و زخمش را

و دردش را

و داغش را

خودم با بوسه های غرق در مهرم

به لالایی

خواب خواهم کرد

از یاد خواهم برد

بر باد خواهم کرد

و دیگر هیچگاه ، ‌هرگز

دلم را بر پر  مرغی  که خواهد رفت

 

نخواهم بست

 

نخواهم بست ......16.gif

 


 

می دونم از نشونه های خود شیفتگیه

ولی من عاشق این شعرم هستم