باور کن سکوت

تنها نشانه نیست

من مردی را میشناسم

دوستم که دارد

میخندد ...