چشمانِ من جَلدِ غم ِ شماست

دلم از هرچه میگیرد ؛ هنوز

به یاد شما

اشک میریزند ...