من درختم

تو ؛ باد

عاشقانه بین شاخه های تُرد و سرما زده ام می پیچی

انگار نه انگار

میان اینهمه " باید "

چقـــــــــــدر نبایدی ....