به این هوای ابری باید

باران ببارد

شاید این اندوهی که در دل من است

و حرف هایی که گفتنش برای تو سخت شده

بشورد و ببرد

مایوس و نا امید

به دستانت نگاه میکنم

و نمی دانم می توانند

به آن خوبی که خراب میکنند بازهم بسازند

به لبهایت می نگرم

{اگر هم بشود

تنها از آنها برمی آید }

و تو همچنان سکوت کرده ای

و من هنوز به آسمان می نگرم

کاش بیاید ؛

                   باران ...

 

 

 


وای به روزی

که صبحش راننده تاکسی 23 ساله .....

 و شب ش

                    .............................. خرابش کردی ... قبول کنیم  که خرابش کردی !!!